Електронна петиція як одна з форм реалізації права на звернення

Нравится

Стаття 40 Конституції України передбачає, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015р. громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електро­нними петиціями (далі – е-петиція) через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку е-петиції.
Петиція – індивідуальна або колективна вимога, звернення, пропозиція, скарга, прохання, клопотання, яка подається в органи державної влади у письмовій формі.
Для створення е-петиції її автор (ініціатор) запо­внює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована (для петиції держав­ного рівня – Президент, Верховна Рада або КабінетМіністрів, на місцевому – органи місцевого самовряду­вання), або веб-сайті громадського об'єднання, яке здій­снює збір підписів на підтримку е-петицій, та розміщує текст е-петиції.
Електронна петиція не може містити заклики до пова­лення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жор­стокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
Е-петиція оприлюднюється протягом 2 робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором). У разі невідповідності електронної петиції встановленим ви­могам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору), не пізніше 2 робочих днів.
Дата оприлюднення електронної петиції на офі­ційному веб-сайті є датою початку збору підписів на її підтримку. На веб-сайті відповідного органу або громадського об'єднання, що здійснює збір підписів, обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.
Е-петиція, адресована Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, для роз­гляду відповідним органом повинна зібрати не менш як 25000 підписів громадян на підтримку протягом не більше трьох місяців з дня її оприлюднення.
Петиції, які у 3-місячний термін не набрали необхідну кількість підписів громадян на підтримку, розглядають­ся як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Розгляд е-петиції здійснюється не пізніше 10 робо­чих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
Порядок розгляду е-петиції визначається відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, місцевою радою. Про підтримку або непідтримку е-петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті органу влади.
Відповідь на е-петицію, не пізніше наступного ро­бочого дня після закінчення її розгляду, оприлюдню­ється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) е-петиції та відповідному громад­ському об'єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним об­ґрунтуванням.
Електронна петиція не зобов'язує державні чи му­ніципальні органи виконувати побажання певної гру­пи громадян – вона звертає увагу таких органів на про­блему, що хвилює громадськість і змушує відреагувати на неї.

О. Строїч,
спеціаліст ІІ категорії Косівського районного управління юстиції.