gk logo

Політика та Влада

Не було би так весело, якби не було так сумно!..

Наша держава уже півроку перебуває у стані неоголошеної війни з «братньою» Росією, проте ведення так званої «гібридної» війни, яку Росія практикує у всіх куточках нашої планети, використовуючи так зване «русско-язичноє» населення, або посткомуністичні режими у світі, – не мають прямої дії, – тобто війна ведеться з усіма похідними військової тактики і стратегії, але без прямого оголошення війни.

Детальніше...

Головне – мир на українській землі!

Роль громади та її лідерів, духовенства, підприємців у долі учасників АТО, дітей-сиріт і вдів, про деякі аспекти із життя району та про конкретні справи за 100 днів перебування на посаді голови РДА – про це все в інтерв'ю з головою райдержадміністрації Романом Матейчуком з нагоди Дня незалежності.

Детальніше...

Форма договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури Косівського району

Косівська районна державна адміністрація, в особі ______________________ (П.І.Б. та посада уповноваженої особи), що діє на підставі рішення Косівської районної ради від __.__.20__р. № _____, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Положення про цільовий фонд розвитку інфраструктури Косівського району, з одного боку, та ___________________________________ (П.І.Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб), далі іменований «Замовник», з другого боку, які разом за текстом Договору іменуються «Сторони», уклали цей Договір про таке.

І. Предмет Договору.
1.1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов'язується прийняти пайову участь у розвитку інфраструктури Косівського району та перерахувати до спеціального цільового фонду районного бюджету Косівського району на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України в Косівському районі, грошові кошти в розмірі, визначеному у Розрахунку величини пайової участі в розвитку інфраструктури Косівського району (додаток 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Грошові кошти за цим Договором перераховуються Замовником за такими реквізитами: рахунок № _________________, код __________________, МФО _____________, ККД ____________, банк одержувача: УДКСУ в Косівському районі.

1.3. При перерахуванні коштів Замовник повинен указати у платіжному документі в рядку призначення платежу: «Пайова участь у розвитку інфраструктури Косівського району».

ІІ. Зобов'язання Сторін.

2.1. Замовник зобов'язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 1.1. розділу І цього Договору, згідно з Графіком оплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Косівського району (додаток 2), що є невід'ємною частиною цього Договору.

Оплату може бути внесено одним платежем шляхом перерахування Замовником грошових коштів за реквізитами, визначеними у п. 1.2. розділу І цього Договору, чи окремими частинами згідно Графіку оплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Косівського району, проте в термін зазначений п. 3.9. Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району.

2.2. Якщо після укладення цього Договору технічними умовами буде передбачена необхідність будівництва Замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі в розвитку інфраструктури Косівського району має бути зменшено на суму їх кошторисної вартості, про що Сторони мають укласти відповідну додаткову угоду.

2.3. Інженерні мережі та/або об'єкти, побудовані Замовником поза межами його земельної ділянки, на вартість яких зменшено розмір пайової участі Замовника в розвитку інфраструктури Косівського району, передаються ним у комунальну власність територіальної громади сіл, селищ та міста Косівського району.

ІІІ. Особливі умови.

3.1. З моменту зарахування на рахунок коштів, передбачених цим Договором, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами Косівській районній раді відповідно до їх цільового призначення і ці кошти стають комунальною власністю територіальної громади сіл, селищ та міста Косівського району.

3.2. Об'єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів, внесених Замовником як пайова участь у розвитку інфраструктури Косівського району за цим Договором, є комунальною власністю територіальної громади сіл, селищ та міста Косівського району.

IV. Відповідальність Сторін.

4.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником зобов'язань щодо перерахування в повному обсязі коштів, визначених цим Договором, Косівська районна рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів.

4.2. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури Косівського району Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 1.1. розділу І цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов'язання.

V. Форс-мажор.

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за договором, якщо воно сталося внаслідок обставин непереборної сили, як-то: пожежа, повінь, землетрус, втручання з боку органів влади, воєнні дії тощо, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання умов Договору. При цьому строк виконання Договору відтерміновується пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини. Якщо ці обставини триватимуть понад 6 (шість) місяців – Сторони можуть переглянути умови цього Договору.

5.2. Наявність та період дії форс-мажорних обставин має бути підтверджено Торгово-промисловою палатою за місцем знаходження Сторони, яка заявляє про настання таких обставин.

VI. Строк дії договору.

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

VII. Інші умови.

7.1. Зміни до цього Договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

7.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

7.3. У разі виникнення розбіжностей між Сторонами, щодо яких вони не можуть дійти згоди мирним шляхом, спір передається на розгляд суду відповідно до територіальної підсудності та підвідомчості справи.

7.4. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються Сторонами згідно з приписами чинного законодавства України.

7.5. Визнання одного або кількох пунктів цього Договору нечинними або скасування його окремих положень не тягне за собою визнання договору нечинним у цілому.

7.6. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – Косівській районній державній адміністрації.

VІІІ. Адреси та реквізити Сторін.

Косівська районна державна адміністрація Замовник.

Керуюча справами районної ради Роксолана Барчук.

Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району

Додаток № 2 до рішення районної ради від 7.08.2014р. №686-29/2014

Детальніше...

Розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури Косівського району

Додаток 1 до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури 
Косівського району від __.__.20__р. № ___

Детальніше...

Положення про цільовий фонд розвитку інфраструктури Косівського району

Додаток № 1 до рішення районної ради від 7.08.2014р. № 686-29/2014

Детальніше...

Хто і як буде платити військовий збір?

3 cерпня 2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» за №1621-VII.

Детальніше...

Кращі практики місцевого самоврядування

31 липня цього року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (далі – Мінрегіон) розпочало проведення конкурсу

Детальніше...

Карколомний прорив Ляшка

У чому причини стрімкого зростання довіри до Олега Ляшка?

Детальніше...

Затягування ратифікації Угоди з ЄС – це план Путіна!

Заради Європейського вибору розпочалась в Україні Революція гідності.

Детальніше...

П'ятниця, 19 жовтня, 2018

Будь-ласка, поділіться даною сторінкою через запропоновані мережі: